Odvolání ze dne 13.4.2016 proti rozhodnutí Úřadu vlády ze dne 12. 4. 2016 čj. 5433/2016-OPKAteliér ALF,o.s., IČ: 226 80 101 Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Premiér Bohuslav Sobotka
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1
 
Věc: Odvolání proti rozhodnutí Úřadu vlády ČR ze dne 12. 4. 2016 čj. 5433/2016-OPK
Odůvodnění: Dne 22. 2. 2016 jsme podali žádost o informace týkající se výsostně meziresortní problematiky, kdy absentující informace občané nalézají v trestním řízení a není zcela jasné, kdo je povinným orgánem. Podání právě Úřadu vlády jsme obsáhle zdůvodnili. Protože nám informace nebyly vydány, podali jsme dne 21. 3. 2016 stížnost – viz příloha.
Dne 30.3.2016 nám byla ze strany SAKLu – viz příloha zasláno rozhodnutí, které nejenže nemělo elementární znaky zákonnosti (č.j., mylná identifikace žadatele), ale především vůbec nereagovalo ani na jednu z uvedených žádostí o informace. Nehledě na fakt, že jsme po SAKLu nic nežádali.
Dne 12. 4. 2014 nám přišlo níže uvedené rozhodnutí Úřadu vlády čj. 5433/2016-OPK, kterým jsme se dozvěděli, že údajně tímto nezákonným rozhodnutí SAKLu Úřad vlády splnil svou povinnost, což je naprosto nemístné!
Žádáme urgentně informace vydat.
Dne 13.4 2016                                   Vladimír Dopita
Příloha
Od: Petr Charypar <charypar.petr@vlada.cz>
Datum: 12. dubna 2016 12:49
Předmět: Žádost o informace/stanovisko - odpověď čj. 5433/2016-OPK
Komu: Vladimír Dopita <vladimir.dopita.ora@gmail.com>
Kopie: Eva Špačkova <spackova.eva@vlada.cz>, Viktor Mravčik <mravcik.viktor@vlada.cz>


Vážený pane Dopito,
k Vámi zaslaným dotazům ze dne 22. 02. 2016 opětovně sdělujeme, že tyto dotazy byly postoupeny MZ a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, resp. Státní agentuře pro konopí pro léčebné použití, která Vám poskytla odpovědi na předmětné dotazy.  
Ve Vašem opakovaném podání ze dne 12.03,2016 neuvádíte žádné nové skutečnosti. Důkazy uvedené na http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/, na které se odvoláváte s tím, že MZ odmítá odpovídat na Vaše dotazy týkající se  žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se vztahují žádostem o informace dle uvedeného zákona, které podaly jiné subjekty než Ateliér ALF,o.s., IČ: 226 80 101, sídlo: Bořivojova 90, 130 00 Praha 3, korespondenční adresa Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, jehož jménem se dotazujete.
Současně sdělujeme, že Úřad vlády ČR, resp. sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky nemůže zasahovat do řízení jiných státních orgánů při poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ani přikazovat poskytnutí informací k tomto řízení.
S pozdravem
JUDr. Petr Charypar
vládní rada
Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky
Odbor protidrogové politiky


Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1
Kancelář: Nábř. L. Svobody 1222/12

T +420 224 003 861
www.vlada.cz
rvkpp.vlada.cz
dotace-drogy.vlada.cz
www.drogy-info.cz
Od: Pečeňáková Lucie <lucie.pecenakova@sukl.cz>
Datum: 30. března 2016 9:29
Předmět: Žádost o informace/stanovisko - postoupení
Komu: "vladimir.dopita.ora@gmail.com" <vladimir.dopita.ora@gmail.com>
Kopie: Škrabalová Marcela <Marcela.Skrabalova@sukl.cz>

Vážený pane Dopito,
 v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaše položené otázky.
 S pozdravem
 Mgr. Lucie Pečeňáková
Odborná referentka
Státní agentura pro konopí pro léčebné použití
Vážený pane Dopito,
Státní agentuře pro konopí pro léčebné použití (SAKL) Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) byl dne 11. března 2016 Oddělením koordinace a financování protidrogové politiky (Odbor protidrogové politiky, Úřad vlády ČR) předán Váš e-mail s dotazy týkajícími se konopí.
SAKL, resp. SÚKL v souladu se zákonem č. 167/1999 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, má v gesci udělování licencí na pěstování konopí pro léčebné použití v ČR. Odpovědi na Vaše dotazy jsou tedy v rozsahu jeho zákonných kompetencí. K otázkám, které nesouvisí se zákonnými povinnostmi SAKL, se nemůžeme jakkoli vyjádřit, jelikož k tomu nejsme oprávněni.
Níže uvádíme informace k problematice, která nám byla zákonem svěřena. U ostatních dotazů se, prosím, obraťte na instituce či orgány, do jejichž kompetencí daná problematika spadá.
Problematika konopí pro léčebné použití je v České republice upravena zejména těmito zákonnými předpisy:
·         Jednotná úmluva OSN o omamných a psychotropních látkách z roku 1961,
·         zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o návykových látkách“),
·         zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech),
·         vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití (dále jen „vyhláška o konopí“)
·         vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o správné lékárenské praxi“),
·         vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předepisování“),
·         a další.
Kompletní přehled související legislativy naleznete na webových stránkách SAKL www.sakl.cz, jeho součástí jsou i elektronické linky na plné znění daných zákonných předpisů.
Výše uvedené právní předpisy upravují jednak pěstování konopí pro léčebné použití, jednak jeho distribuci, přípravu a výdej v lékárnách a použití v klinické praxi.
První licence na pěstování konopí pro léčebné použití byla v ČR ze strany SÚKL udělena společnosti Elkoplast Slušovice s. r. o., a to dne 17. 6. 2015 (nabylo právní moci dne 3. 7. 2015).
Oddělení Státní agentury pro konopí pro léčebné použití SÚKL bylo zřízeno k 1. 1. 2013, a to v souladu se zákonem o návykových látkách.
Požadavky týkající se samotného konopí pro léčebné použití (druh konopí, obsah THC a CBD apod.) jsou specifikovány ve vyhlášce o konopí a v jeho přílohách.

Vážený pane Dopito, domnívám se, že všechny odpovědi na Vaše dotazy naleznete právě v legislativních dokumentech, které jsem výše uvedla. Doplňující informace jsou dále k dispozici na webových stránkách SAKL, jak už jsem rovněž výše zmínila. Jsem přesvědčena, že u uvedené dokumenty, které jsou pro oblasti konopí pro léčebné použití v České republice zcela zásadní, pro Vás budou naprosto dostačující.
S pozdravem
PharmDr. Marcela Škrabalová
vedoucí Státní agentury pro konopí pro léčebné použití
---------------------------------------------
From: Petr Charypar [mailto:charypar.petr@vlada.cz]
Sent: Friday, March 11, 2016 3:13 PM
To: petr.novak@mzcr.cz; Škrabalová Marcela; Pečeňáková Lucie
Cc: Viktor Mravcik
Subject: Žádost o informace/stanovisko - postoupení
 Vážení kolegové,
velice se omlouváme, že Vám přiděláváme práci, ale vzhledem k charakteru níže uvedených  dotazů, Vám postupujeme níže uvedené e-mailové dotazy pana Vladimíra Dopity k vyřízení.
Současně informujeme žadatele o postoupení jeho podání.
S pozdravem
JUDr. Petr Charypar
vládní rada
Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky
Odbor protidrogové politiky

-------------------------------------------------------------------------

Od: Vladimír Dopita <vladimir.dopita.ora@gmail.com>
Datum: 22. února 2016 15:01
Předmět: Žádost Vládě ČR o informace/stanovisko
Komu: posta@vlada.cz
Kopie: podani@usoud.cz, radact@ceskatelevize.cz, Info <info@ceskatelevize.cz>, ctnamety@ceskatelevize.cz, posta@hrad.cz, urad@hrad.cz, info@konopijelek.cz, DGI-execution@coe.int, private.office@coe.int
Kopie: Ústavní soud ČR, Prezident, Nejvyšší soud a Rada ČT a Česká televize

Naléhavé -  k dvěma aktivním ústavním stížnostem členů a investorů výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) č.j. III.ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015 a stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva  č. 57969/2015


Žádost Vládě ČR o informace/stanovisko

Žádáme laskavě Vládu ČR vydat společné stanovisko exekutivy a naléhavě zkoordinovat žádost jako meziresortní rozhodnutí v gesci Vlády ČR (Meziresortní komise pro drogy), kdy povinnými je resort MV, MZ, MSP, MZE, MDO, MZV, MOP, MŠ, MŽP, Policie, Celní správa, SUKL a další povinní, neboť za nevyjasněného právního stavu musí lidé nalézat pravdu o legalitě konání v trestních a správních řízeních a výkladové stanovisko Vlády ČR je pro dané ústavní stížnosti rozhodné. 

Sdělte prosím a uveďte nejprve text žádosti
1)   Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz, že Úmluva OSN o narkotikách z roku 1961 a) zakazuje bez licení a agentur pěstovat konopí na list a vrcholíky a b) zakazuje izolovat pryskyřice s obsahem THC z vrcholíků či květů a c) povoluje bez licence a agentur toliko zahradnické a průmyslové (na vlákna a semena) pěstování a zpracování konopí? Vždy když máte odlišné poznatky/informace/stanoviska, tyto uveďte.

2)   Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz, že pěstování a zpracování konopí na vrcholíky probíhá od vstupu do EU bez licencí a agentur a b) že licence byla prvně v roce 2015 udělena toliko firmě Elkoplast ve Slušovicích a Agenturou je od 1. 4. 2014 toliko SUKL/SAKL? Sdělte c) jaká je role Celní správy ve smyslu Agentury dle práva OSN, když je pěstování konopí na cannabis herba povolené? Vydává d) u pěstitelům nad 100m2/osobu licence, nebo se pěstování uznaných odrůd konopí toliko oznamuje?

3)    Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že rostlina konopí se nazývá Cannabis sativa, kvetoucí nebo plodonosné vrcholíky konopí se nazývají Cannabis herba a květy Cannabis flos? Nazývá se konopná pryskyřice Cannabis resina? Pokud tato terminologie není pravdivá, doložte prosím.

4)    Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že unijní norma pro odlišení omamného a neomamného konopí má vypracovánu podrobnou metodiku a období, ve kterém se a) může měřit obsah THC v určeném vzorku a b) dle vzorku k měření se měří obsah THC z nejméně 60 kusů 30 cm velkých vrcholíků, c) nikoliv z květů nebo semen nebo kořene či stonku konopí?

5)    Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že unijní norma určuje a) limitní obsah THC v plodonosných a kvetoucích vrcholících (cannabis herba) do 0, 2% THC, aby se b) daná odrůda stala uznanou odrůdou konopí zapsanou v odrůdových knihách  a c) pěstitel/výrobce dostával dotace dle země EU?

6)    Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že v Evropě neexistuje kniha medicínských odrůd konopí dle jejich složení a b) možnost zaregistrování odrůdy na terapii (daného) onemocnění c) ve vztahu k danému zcela odlišnému složení odrůdy konopí?

7)    Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že unijní ani žádná česká norma kromě konopné vyhlášky neurčuje nadlimitní či podlimitní nebo limitní obsah jiných kanabinoidů než THC a) v celé rostlině Cannabis sativa, b) v kvetoucích vrcholících nebo c) plodonosných vrcholících anebo jen d) v květech? Tzn., že daná rostlina konopí může obsahovat z kanabinoidů např. 0,01 %THC v celé rostlině nebo květu, ale třeba i více než 5ˇ% CBD, 7% CBC a 5% CBG v uvedených vzorcích a-c dle trojí definice konopí dle § 2 písmeno d) zákona o návykových látkách a čtvrté definice vzorku dle konopné vyhlášky a daná odrůda nebude zakázaná pěstovat a zpracovávat?

8)    Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že cannabis flos pro SUKL neprobíhá ve stejném režimu pěstování, zpracování a čistoty herby (nebo flos) jako jiných bylin vykupovaných např. dle normy v Herbě nebo SUKLem či farmaceutickými firmami? Je režim pěstování a sledování různých kritérií u konopí a jiných bylin legislativně stejný a stejný například pro potravinářství, nebo je u konopí volnější, nebo přísnější/nákladnější?

9)    Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že i neomamné odrůdy konopí s obsahem např. do 0,01 %THC v cannabis flos nebo herba a vyšším obsahem jiných kanabinoidů, jsou velmi léčivé?

10) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že neexistuje v Evropě autorita, která by vydával certifikáty k semenům odrůd konopí se zákonem povoleným obsahem a) do 0,3% THC v Cannabis flos, b) do 0,3% THC v  v Cannabis herba, c) do 0,3% THC v Cannabis sativa?

11) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že konopí není prekurzor?

12) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že ministerstvo zdravotnictví neumí doložit, zda, kdy a pod jakým číslem jednacím transponováno Nařízení ES o prekurzorech do zákona o návykových látkách? Umí MZ nebo MSp a MV ČR a Policie a Nejvyšší státní zastupitelství toto tvrzení doložit?

13) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že a) žádný státní orgán včetně vlády (viz § 289 trestního zákoníku) nechce odpovědět na otázku, zda je b) trestným činem toliko až více než pět rostlin konopí s nadlimitním obsahem THC a c) v jaké části rostliny je THC nadlimitní dle ZÁKONNÉ definice konopí? Je možné pouze d) přestupkovým právem řešit 5 pěstovaných rostlin bez povolení s nadlimitním obsahem THC (0,3% THC) e) v celé nadzemní části rostliny konopí, když takové konopí (Cannabis sativa) f) povoloval zákon od 20. 5. 2004 do 1. 4. 2013 pěstovat a zpracovávat bez hlášení a bez povolení g) a do 5. 1. 2012 byl limit obsahu THC určen vládní vyhláškou pro trestní právo ze vzorku konopí (Cannabis sativa) včetně kořene?

14) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že a) konopí pěstované do 100m2 nemusí splňovat charakteristiku uznané odrůdu s limitem do 0,2% v cannabis herba, ale může být b) s limitem do 0,3% THC v Cannabis sativa? Komu – jakému úřadu - se hlásí c) pěstování a d) zpracování genetik konopí do 0,3% THC v Cannabis sativa pěstovaných k účelům zahradnickým do  100m2,aby je policie nezkonfiskovala?

15) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že ani Vláda ČR neví, kdo je a) regulačním orgánem (jako u uznaných odrůd konopí Celní správa při pěstování nad 100m2/osobu), b) kdo určuje metodiku měření a c) kam je možné zaslat k registraci odrůd k zaknihování odrůdy konopí s obsahem do 0,3% THC v Cannabis sativa?

16) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že Nařízení ES nelze do zákona transponovat, že je již právem členské země v době vyhlášení Nařízení?


17) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že zcela jiný obsah účinných látek zvaných kanabinoidy je a) po homogenizaci celé rostliny včetně kořene, jiný b) po homogenizaci celé nadzemní části, jiný po homogenizaci c) pouze  kvetoucích, jiný d) plodonosných vrcholíků a e) nejvyšší obsah účinných látek včetně THC je v květu u těže odrůdy konopí?


18) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že konopí téže odrůdy může mít A) až 26 násobně odlišný obsah účinné látky THC? B) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz, že konopí může mít rozdíl až 7% THC mezi horním a dolním vrcholíkem nebo květem u téže rostliny stejného druhu?

19) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že a) pokusnické bádání s Cannabis sativa, cannabis herba a cannabis flos bylo b) do 1. 4. 2013 limitováno toliko zákazovými §§ 15 a 24 zákona o návykových látkách tykají se limitu THC v pěstovaném Cannabis sativa do 0,3 % THC a zákazu izolace pryskyřic s THC z jakéhokoliv konopí včetně konopí do 0,2% THC v cannabis herba?


20) Existuje farmakologicky významný rozdíl, jestliže terapeutická dávka např. 10 mg. THC v terapeutickém produktu (např. čaj se syceným olejem nebo mast) byla 60 násobně navýšena právě v koncentraci kanabinoidu THC v produktu na 600 mg THC jednorázové dávky jako se stalo v limitech dvou konopných vyhlášek během dvou let? Existují rizika při dávce 600 mg. THC orálního podání terapeutického produktu?


21) Je tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že konopí a) s vysokým obsahem THC b) má rizika a c) že níže uvedená věta znalce v roce 2014 při objevení 50% THC v cannabis flos je pravdivá? „Nezemřel by, úmrtí ve spojitosti s užitím konopí  není popsáno, ale mohly by jej postihnout deprese až halucinace, které by mohly přejít až v několikahodinové bezvědomí. Oproti běžnému konopí by totiž do sebe vpravil patnáctinásobně vyšší dávku, což by ovlivnilo kardiovaskulární systém a mozek.


22)        Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz, že konopí a nejčastěji cannabis herba (včetně semen) působí terapeuticky jako celek (vlákna pro pyžama alergiků, kořen při otocích a jiných poruchách atd.), nikoliv samostatné izolované účinné látky jako THC nebo CBD atd., jejichž separace významně snižuje terapeutický potenciál?


Děkuji a jsem s díky a pozdravem

Dne 22. 2. 2016                                Vladimír Dopita, McA, zmocněná osoba

Identifikace žadatele: Ateliér ALF,o.s., IČ: 226 80 101, sídlo: Bořivojova 90, 130 00 Praha 3, korespondenční adresa Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, blog  http://atelier-alf.blogspot.com/ a  web http://atelier-alf.eu/


--